Regulamin sklepu

Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.
silvercandle.pl;

1.2 Sprzedawcą jest firma PPUH Partner Zdzisław Adamczewski, 63-700 Krotoszum ul. Ceglarska 25b NIP działalności: 6210037277  REGON: 250057288 właściciel marki Silver Candle

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w PPUH Partner Zdzisław Adamczewski 63-700 Krotoszyn ul.ul. Ceglarska 25b w godzinach otwarcia firmy.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

- dane do wysyłki,
- wybór płatności (pobranie lub przelew),

koszt dostawy jest określany w zależności od przedmiotu

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu dla PPUH Partner Zdzisław Adamczewski - Silver Candle w 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 25
      konto : 
PKOBP BANK POLSKI 97 1020 2267 0000 4502 0038 3703


2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;


3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również w Ustawie z dnia 30 maja 2014  r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni.

 
3.4 Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.5 W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez klienta postępuje się w myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.6 Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatności, Podczas zwrotu koszty dostarczenia towaru ponosi klient. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności poprzez przelew na konto który podał klient w odstąpieniu od umowy, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.7 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres: PPUH Partner Zdzisław Adamczewski - SilverCandle w 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 25

3.8 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać telefonicznie – wszystko uzgodnimy podczas rozmowy lub na adres e-mailowy service@silvercandle.pl

Reklamacji nie podlegają rzeczy używane czy powystawowe.


4.2 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;


4.3 Gwarancją są objęte wszystkie oferty, Z wyłączeniem rzeczy używanych, powystawowych, demonstracyjnych.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma PPUH Partner Zdzisław Adamczewski jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Wykorzystanie plików Cookies

6.1 Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

6.2 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swojej przeglądarce oraz może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

6.3 Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

7. Postanowienia końcowe.

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

7.5 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów. W przypadku trwałego braku produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

7.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;


7.7  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Pełna treść ustaw do pobrania poniżej:
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18.07.2001r.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.Informujemy, że:

administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma PPUH Partner Zdzisław Adamczewski z siedzibą w 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 25 , firma powołała administratora bezpieczeństwa informacji. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu, który wynika ze skierowanej do nas korespondencji mailowej,
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być firmy kurierskie, dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowaną do nas korespondencję lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgoda na przetwarzanie danych może być przez Pana/Panią wycofana w każdym momencie, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu z firmą PPUH Partner Zdzisław Adamczewski

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat. Regulamin wchodzi w życie 14 czerwiec 2018 r.

 


Wszystkie prawa zastrzeżone: SilverCandle.pl|Mapa strony
Projekt i realizacja: www.selljus.pl